Các điều kiện và điều khoản

Tất cả các thông tin trong trang web này, bao gồm tất cả những văn bản, hình ảnh, đồ thị, thiết kế, và bất kỳ thông tin nào khác có trong trang web này đều có bản quyền và là tài sản sở hữu. Chỉ có công ty TNHH Quốc Tế Zespri® (Zespri International) được quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi thông tin trong trang web này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (và cũng không cho phép bất kỳ người nào khác ) sử dụng website này, bao gồm cả thông tin được cung cấp trên đó, với bất kỳ hình thức nào mà:
(i) Vi phạm bất kỳ luật định, quy định, tiêu chuẩn hoặc mã, hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba hoặc sự riêng tư
(ii) Lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, không đứng đắn, quấy rối, thô lỗ hoặc gây ra nhưng điều khó chịu,
(iii) Giới thiệu hoặc phát tán các loại virus, chương trình theo dõi hoặc bất kỳ chương trình khác gây rối hoặc vô hiệu hóa tính năng.

Zespri có thể thu thập và giữ lại bất kỳ thông tin cá nhân do bạn cung cấp thông qua trang web hoặc bằng các phương tiện khác, và sử dụng các thông tin này vào mục đích kinh doanh hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn, việc quản lý sự tham gia của bạn vào các hoạt động hiện tại và trong tương lai có liên quan sản phẩm quả kiwi và các dịch vụ. Các thông tin cá nhân Zespri sử dụng và/hoặc xử lý dữ liệu về bạn bao gồm tên, số điện thoại di động, địa chỉ e-mail và số chứng minh nhân dân được bạn cung cấp cho mục đích tiếp thị nội bộ và/ hoặc bên ngoài thông qua tin nhắn SMS, email hoặc cuộc gọi. Zespri đảm bảo ưu tiên cao nhất cho sự riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng Zespri có thể sử dụng thông tin do bạn cung cấp dưới hình thức tổng hợp cho các mục đích thực hiện và công bố các bản thống kê số liệu và phân tích, cùng với việc những thông tin này sẽ không đưa ra xác minh danh tính của bạn.

Zespri có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin có thể được cung cấp trong các hoạt động liên quan đến khách hàng vào bất kỳ thời gian nào trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của nhà nước, hoặc từ chối gửi, hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu, toàn bộ hoặc một phần, theo toàn quyền quyết định của Zespri là đối lập hoặc vi phạm các Hiệp định này. Hơn nữa, Zespri cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ đại lý, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, và các công ty liên quan và cộng sự của mình theo yêu cầu cũng như cho mục đích kinh doanh có liên quan.

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có quyền truy cập, giới hạn, và/ hoặc yêu cầu chỉnh sửa các thông tin cá nhân Zespri có thể có về bạn vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn truy cập, góp ý, sửa đổi, và/ hoặc loại bỏ thông tin của bạn từ bất kỳ danh sách gửi thư hoặc dịch vụ tương tự, xin vui lòng liên hệ với Lai Kim Tee, Giám đốc Marketing – Malaysia tại enquiry.my@zespri.com hoặc 6012 630 4556. Bất kỳ chi phí hợp lý phát sinh trong việc đáp ứng yêu cầu đó của bạn có thể sẽ được tính và sẽ được báo trước cho bạn. Quyền gỡ bỏ của bạn có thể phải chịu bất kỳ điều khoản bổ sung khác áp dụng cho danh sách hoặc dịch vụ có liên quan. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm liên quan đến quyền riêng tư của bạn, xin vui lòng liên hệ với Zespri theo các nội dung như trên.

Bạn đồng ý rằng bạn không được phép kiểm tra các lỗ hổng của trang web này hoặc bất kỳ mạng nào gắn liền với nó, không sử dụng trang web này để truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc các mạng khác có kết nối đến với trang web này hoặc làm xáo trộn, cản trở hoạt động của, hoặc sửa đổi trái phép trang web này.

Trang web này và tất cả nội dung trong đó được cung cấp “nguyên bản”, không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ hình thức đảm bảo không rõ ràng nào về tính thương mại, hay tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và khả năng vi phạm luật, thì được miễn trừ một cách rõ ràng.

Bạn sẽ chịu riêng các rủi ro cho mình khi bạn sử dụng Website này. Theo bất cứ các thuật ngữ của luât pháp mà không được kể ra đây, Zespri® sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về mặt hợp đồng, về sai lầm cá nhân (kể cả sơ suất), về tài sản, hoặc cho bất kỳ những thiệt hại nào khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc bồi thường những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, các thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại về sau hoặc những thiệt hại nặng hơn như việc mất dữ liệu, sự thu nhập, các khoản tiết kiêm hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc nguy hại đến tài sản; và những khai báo của các bên thứ ba, do phát sinh hoặc liên kết với sự truy cập của bạn, hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết với nó, hoặc bất kì nội dung gì.

Zespri® là chủ sở hữu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu Zespri® và tất cả gì liên quan đến thương hiệu này. Việc sử dụng logo Zespri® phải được sự ủy quyền bằng văn bản của Zespri®.

Sự cho phép để tạo ra các đường liên kết đến trang web này sẽ bị từ chối, trừ khi, bạn nhận được sự cho phép bằng văn bản từ Zespri® trước khi tạo ra các đường liên kết.

Trang web này không sử dụng cookie hoặc bất kỳ thiết bị thu thập dữ liệu bị động nào cả. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin trực tuyến về bạn.